تابلوی محدودیت سرعت هوشمند (VSL)

تابلوی محدودیت سرعت هوشمند (VSL)

شرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک سامع از سال 1387 تا کنون بیش از 250 عدد تابلوی محدودیت سرعت هوشمند در نمونه های مختلف اتوماتیک سنسوردار، کنترل از محل نصب، کنترل از مرکز مدیریت راه ها در شبکه آزادراهی، بزرگ راهی و راه های اصلی کشور را تولید و نصب نموده است.

کاربرد تابلوی محدودیت سرعت هوشمند، اطلاع رسانی به رانندگان از سرعت قابل قبول و ایمن برای شرایط رانندگی  با توجه به تغییرات ایجاد شده ترافیکی یا شرایط محیطی در طول مسیر می باشد.

عکس های بیش تر از پروژه